Przetarg
Dodane przez Dyrektor dnia 10-06-2022
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
im. NOBLISTÓW POLSKICH

informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi:

“Utrzymanie czystości w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Skawinie, ul. Witosa 4”


adres strony internetowej prowadzonego postępowania :
https://miniportal.uzp.gov.pl